EKOGMINA 2019
Forum Praktyków wod-kan

EKOGMINA 2019 - II Forum Praktyków

EKOGMINA to wyjątkowe forum branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. Celem konferencji jest stworzenie skutecznej platformy wymiany doświadczeń w zakresie metod stosowanych w projektach wod-kan w polskich miastach i gminach. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonawców i przedsiębiorców branży sanitarnej.

Więcej o konferencji

Program

 • Dzień 1 – WARSZTATY
 • Dzień 2 – KONFERENCJA
 • 5 czerwca 2019
  Rejestracja uczestników
  11:15
  12:00

  Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wybranie jednego z poniższych bloków tematycznych. Liczba miejsc ograniczona.

  BLOK WARSZTATOWY I - Sala „P”
  Optymalizacja kosztów eksploatacji i jej wpływ na korekty taryf
  Grzegorz Tomaszewski - DS Consulting, Andrzej Osiński - RETENCJAPL,
  12:00
  16:00

  UCZESTNICY:

  Warsztat skierowany jest do małych i średnich firm wodociągowych, odpowiedzialnych za zarządzanie strukturą i poziomem kosztów operacyjnych oraz dla przedstawicieli JST.

  CEL:

  Warsztaty umożliwią wymianę najlepszych praktyk specjalistów przygotowujących budżety operacyjne oraz realizujących zadania eksploatacyjne.
  Wprowadzenie 3-letniej perspektywy funkcjonowania wniosków taryfowych, jak również obserwowane zmiany w uwarunkowaniach rynkowych prowadzenia działalności wod-kan, skłaniają do refleksji nad optymalizacją kosztów działalności i rozważań nad zasadnością wniosków o skrócenie czasu obowiązywania aktualnej taryfy.
  SZCZEGÓŁOWY OPIS:

  Na koszty operacyjne wpływa zarówno charakterystyka posiadanego na terenie funkcjonowania operatora wod-kan systemu, jak i zakładany standard jakości usług i utrzymania infrastruktury.

  Czy przedsiębiorstwa wodociągowe mają pełny wpływ na kształtowanie poziomu kosztów? Warsztaty rozpoczną się omówieniem konstrukcji wniosku taryfowego, ze wskazaniem praktycznych przykładów ich ustalania. Szczególnym polem zainteresowania będzie specyfika kosztów działalności wod-kan.

  Jednym z elementów wpływających na poziom kosztów jest energochłonność w eksploatacji systemów wodociągowo- kanalizacyjnych. W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną wybrane doświadczenia w tym zakresie.

  Doświadczenia ostatnich miesięcy zwiększają przeświadczenie o rosnącej roli opłat za usługi wodne. Wpływ na wielkość wymiaru opłat uiszczanych do Wód Polskich ma w praktyce waga i jakość pomiarów, kampanii pomiarowych i monitoringu. Eksperci oraz uczestnicy wymienią m.in. doświadczenia na temat możliwego wpływu wdrożenia zdalnych odczytów wodomierzy na finanse spółki wodociągowej oraz ocenę świadczonej usługi i omówią inne sposoby optymalizacji.

  Poruszona zostanie także kwestia zadań specjalnych wodociągów gminnych oraz ich wpływ na zakres i jakość usług, jak również na ceny w taryfach wod-kan.
  W trakcie warsztatów eksperci zaprezentują wpływ działalności inwestycyjnej na poszczególne składowe kosztów utrzymania systemu wod-kan oraz wspólnie z uczestnikami omówią, jak skalkulować ich przewidywane wartości.

  Wybrane doświadczenia praktyczne operatorów, związane z optymalizacją kosztów operacyjnych powinny skłonić uczestników do dyskusji i porównań, w tym z wykorzystaniem danych benchmarkingowych.

  Szczegółowy program warsztatów

  12:00 – 12:30      Finansowanie eksploatacji, wnioski o skrócenie taryf, Grzegorz Tomaszewski, DS Consulting Sp. z o. o.

  12:30 – 13:00      Ćwiczenie warsztatowe

  13:00 – 13:45      Wybrane doświadczenia operatora przy optymalizacji kosztów, Marta Bis, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach

  13:45 – 14:00      Przerwa kawowa

  14:00 – 14:30      Optymalizacja zużycia energii w systemach wodociągowo kanalizacyjnych, Andrzej Osiński, RETENCJAPL Sp. z o. o.

   

  14:30 – 15:00      Wpływ wdrożenia zdalnych odczytów wodomierzy na finanse spółki wodociągowej oraz ocenę świadczonej usługi dla odbiorców, Cezary Załęski, Wodociąg Marecki Sp. z o. o.

  15:00 – 15:15      Przerwa kawowa

  15:15 – 15:45      Zadania specjalne wodociągów gminnych wpływ na działalność i taryfy, Krzysztof Filipek, RETENCJAPL Sp. z o. o.

  15:45 – 16:00     Dyskusja

  16:00                    Zakończenie Warsztatów

  BLOK WARSZTATOWY II - Sala „R”
  Ocena zagrożeń zanieczyszczeń środowiska: woda-ścieki-odory
  Wojciech Frątczak, dr inż. Katarzyna Pikuła, dr Jędrzej Bujny, prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska, dr Małgorzata Michalska, dr Agata Sikorska, dr inż. Andrzej Staniszewski
  12:00
  16:00

  UCZESTNICY:

  Warsztat skierowany jest do przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego, jak również prawną wiedzę w zakresie wpływu odorów na środowisko i zdrowie. Szkolenie polecane jest osobom odpowiedzialnym za dobór, modernizację, utrzymanie technologii oraz eksploatację systemów. Cenną wiedzę pozyskają z niego również pracownicy urzędów miast i gmin, zakładów komunalnych wod-kan oraz zakładów utylizacji odpadów, podejmujący kluczowe decyzje w zakresie projektów oraz negocjacji środowiskowych.

  CEL:

  Zapoznanie uczestników z zagadnieniami zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych występujących w fazie projektowania, nadzoru nad inwestycją i eksploatacją, obszarów prawnych zwłaszcza przy braku ustawy odorowej oraz zagrożeń wynikających z bezpieczeństwem dostaw wody.

  SZCZEGÓŁOWY OPIS:

  Warsztaty zbudowane są z trzech zasadniczych części, powiązanych z sobą i ewoluujących w trakcie praktycznych zadań uczestników:
  WODA – dotyczy dwóch obszarów tematyki:

  • bezpieczeństwa dostaw wody oraz zagadnień ochrony i kształtowanie zasobów wodnych,
  • zagadnień związanych z rekultywacją zbiorników wodnych, w trakcie których na przykładach i ćwiczeniach omówione zostaną metody tworzenia harmonogramu do właściwego zaplanowania rekultywacji.

  ŚCIEKI– poruszona zostanie problematyka „wyzwań” dla oczyszczalni ścieków, zakładów komunalnych, które wynikają zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, a będącymi w obszarze zainteresowania uregulowań prawnych w Europie.

  ODORY – część bezpośrednio związana z gospodarką wodno-kanalizacyjną czy też zagospodarowania odpadów oraz ich przetwarzania w gminach, zakładach komunalnych, RIPOK, ZUOS, oczyszczalniach ścieków. Poruszone zostaną na przykładach zagadnienia dotyczące:

  • praktycznego podejścia do prawnych zagadnień „w świecie” bez obowiązującej ustawy odorowej,
  • rozpoznawania różnych zagrożeń odorowych i sposobów ich ograniczenia w przedsiębiorstwie, gminie,
  • sposobów zarządzania jakością powietrza.

  W trakcie warsztatów, dzięki połączeniu krótkich prezentacji omawiających kolejne zagadnienia oraz dyskusji i praktycznych sesji, każdy uczestnik zyska cenną wiedzę w zakresie samodzielnej oceny i rozpoznania możliwych zagrożeń (w tym sposobów ich ograniczenia) w przypadku bieżącej eksploatacji, skarg związanych z działalnością, czy też decyzji inwestycyjnych, w trakcie których należy przewidzieć i ocenić możliwe scenariusze rozwojowe.

  Szczegółowy program warsztatów

  WODA

  12:00 – 12:20    Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w Polsce; Wojciech Frątczak, PGWWP RZGW w Warszawie

  12:20 – 12:40    Seminarium – sesja dyskusyjna

  12:40 – 13:00    Co wpływa na stan jezior w Polsce; dr inż. Katarzyna Pikuła, Politechnika Koszalińska

  13:00 – 13:20    Seminarium – sesja dyskusyjna

   

  ŚCIEKI i ODORY

  13:20 – 13:40    „Atak” na przedsiębiorstwo wod-kan czyli co grozi PWK i jak się przed tym bronić z tytułu generowania uciążliwości zapachowej – analiza przypadku; dr Jędrzej Bujny, SMM Legal

  13:40 – 14:00    Seminarium – sesja dyskusyjna

  14:00 – 14:20    Wyzwania XXI wieku dla oczyszczalni ścieków: bioaerozole, zagniwanie ścieków, mikrozanieczyszczenia i związki endokrynnie aktywne – przykłady, sposoby ograniczenia; prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska, Gdański Uniwersytet Medyczny, dr Małgorzata Michalska, Gdański Uniwersytet Medyczny

  14:20 – 14:40    Seminarium – sesja dyskusyjna

  14:40 – 15:00    Właściwa ocena istniejącego procesu warunkiem jego efektywnej optymalizacji – kwestionariusz aplikacji; Dariusz Wełna, Jacobi Carbons Sp. z o. o.

  15:00 – 15:20    Seminarium – sesja dyskusyjna

  15:20 – 15:40    Współczesne metody zarządzania jakością powietrza w gminach; dr Agata Sikorska, Rada Ochrony Czystości Atmosfery

  15:40 – 16:00    Seminarium – sesja dyskusyjna

  16:00 – 16:15    Zastosowanie technologii mikrowłókien w ochronie wód powierzchniowych. Tomasz Gromiec, Europejska Fundacja Ekologiczna Sp. z o.o

 • 6 czerwca 2019
  Rejestracja uczestników
  8:15
  9:00
  Oficjalne rozpoczęcie konferencji
  Sala Kongresowa A
  9:00
  9:15
  SESJA I - ROZWÓJ SYSTEMÓW WOD-KAN W GMINACH – aspekty realizacji projektów rozwojowych
  MODERATOR SESJI - prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, Politechnika Warszawska
  Rozwój systemu wodociągowo- kanalizacyjnego w Markach - ewolucja wskaźników i efektów.
  Kajetan Paweł Specjalski, Wodociąg Marecki Sp. z o. o.
  9:15
  9:30
  Układy technologiczne oczyszczalni – dostosowanie do wymaganych parametrów.
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, Politechnika Warszawska
  9:30
  9:45
  Jak skorzystać na zmianach Prawa Wodnego integrując zarządzanie wodami opadowymi i kanalizacją sanitarną?
  Jacek Zalewski, RETENCJAPL Sp. z o. o.
  9:45
  10:00
  Utrzymanie i modernizacje - zamiana pompowni na tłocznię – efekty po 3 latach.
  Jerzy Zaczyński, DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O. O.
  10:00
  10:15
  Energochłonność w eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
  Jakub Wróblewski, Politechnika Warszawska
  10:15
  10:30
  Przerwa kawowa
  10:50
  11:05
  Sesja II: ŚRODOWISKO NATURALNE – inwestycja rozwojowa gmin
  MODERATOR SESJI - prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska, Gdański Uniwersytet Medyczny
  Zagrożenia odorowe i ich wpływ na zdrowie człowieka w małych i średnich gminach.
  prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska, Gdański Uniwersytet Medyczny
  11:05
  11:20
  Zwalczanie uciążliwości zapachowych z perspektywy przedsiębiorstw wod-kan.
  dr Jędrzej Bujny, SMM Legal
  11:20
  11:35
  Zastosowanie filtrów mobilnych w różnych aplikacjach ochrony środowiska - przykłady
  Jan Reinier Gosker oraz Dariusz Wełna, Jacobi Carbons Sp. z o. o.
  11:35
  11:50
  Nowe standardy i wyzwania w utrzymaniu czystości powietrza w gospodarce komunalnej.
  dr Agata Sikorska, Rada Ochrony Czystości Atmosfery
  11:50
  12:05

  Współczesne metody zarządzania jakością powietrza w przedsiębiorstwach komunalnych; narzędzia inwentaryzacyjne, operacyjne i strategiczne; emisja substancji odorogennych a imisja odorowa; wpływ interakcji międzycząsteczkowych; zapisy SIWZ a kryteria właściwego doboru technologi oraz preparatów i środków do eliminacji własności odorowych powietrza; ocena  skutków zanieczyszczeń wtórnych.

  Nowe rozwiązania w optymalizacji systemów neutralizacji odorów
  Marek Szatkowski, WESTRAND Sp. J.
  12:05
  12:20

  Stosowanie choćby najlepszych reagentów chemicznych nie będzie wystarczająco efektywne bez analizy składu emisji kluczowych związków chemicznych w czasie rzeczywistym. Dzisiaj ogólna informacja o emisji gazów jest już niewystarczająca, aby optymalnie prowadzić proces neutralizacji gazów kominowych potrzebny jest monitoring. Sprawy nieco komplikują się, gdy w grę wchodzi optymalizacja pracy systemów przeciwdziałających emisji niezorganizowanej. W tym obszarze stosuje się już wysublimowane modele matematyczne do wizualizacji emisji, na podstawie których określa się zakres pracy systemów neutralizacji chemicznej oraz sposób ustawienia tych urządzeń w przestrzeni z uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych w ciągu roku. Jednak w celu zapewnienia najbardziej efektywnej pracy wszystkich systemów (w wielu miejscach jednocześnie) wszystkie urządzenia muszą być dalej zdalnie monitorowane przy użyciu specjalnie dedykowanego oprogramowania, zdolnego także do łatwej integracji z innymi systemem zarządzania w przedsiębiorstwie. Z tego powodu firma WESTRAND obecnie wprowadza oprogramowanie wspomagające zarządzać systemami neutralizacji chemicznej, pracujących we wszystkich instalacjach w Europie i poza nią.

  Zastosowanie technologii mikrowłókien w ochronie wód powierzchniowych.
  Tomasz Gromiec, Europejska Fundacja Ekologiczna Sp. z o.o
  12:20
  12:35
  Rekultywować czy chronić – zasady podejmowania decyzji rekultywacji jezior.
  prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, Politechnika Koszalińska
  12:35
  12:50
  Przerwa na lunch
  13:15
  13:45
  Przerwa na lunch
  13:00
  14:00
  Sesja III: EKSPLOATACJA SYSTEMÓW WOD-KAN – dobre praktyki obsługi systemów
  MODERATOR SESJI - prof. dr hab. inż Jacek Mąkinia, Politechnika Gdańska
  Gospodarka w obiegu zamkniętym.
  dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. nadzw., Politechnika Warszawska
  13:45
  14:00
  Gospodarka osadowa w nowoczesnej gminie.
  Andrzej Wójtowicz, Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
  14:00
  14:15
  Nie wystarczy wybudować - o znaczeniu eksploatacji i serwisu
  Robert Malik, Ecol-Unicon Sp. z o. o.
  14:15
  14:30
  Możliwości budowy systemu wykrywania awarii w celu obniżenia strat rzeczywistych wody w sieci.
  dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska
  14:30
  14:45

  Uszkodzenia – awarie w sieci wodociągowej są zjawiskami, którym zawsze towarzyszą większe lub mniejsze wypływy wody, które mogą, ale w ok. 90% nie ujawniają się, w początkowej fazie na powierzchni terenu. Objętości traconej  wody w  trakcie tego typu awarii stanowi od 60- 70%.

  Budowa zintegrowanego systemu wykrywania awarii wymaga podziału sieci wodociągowej na wydzielone obszary do monitorowania przepływów – zwłaszcza minimalnych nocnych przepływów.

  W efekcie takich pomiarów istnieje możliwość wyznaczenia obszarów, w których te przepływy mogą świadczyć o występowaniu wycieku. Należy podjąć działania związane z wstępną lokalizacja w wyznaczonej strefie na podstawie badań akustycznych przy użyciu czujników. Wynikiem tych działań powinno być wyznaczenie odcinaka sieci z prawdopodobnym wyciekiem. Trzecim krokiem jest wykorzystanie korelatorów do doprecyzowania miejsca wystąpienia awarii i wycieku również metodą akustyczną. Ta strategia wymaga jednak dość dużych nakładów finansowych na budowę i eksploatację systemu monitoringu i diagnostyki.

  Proponowane od dwóch lat na naszym ryku nowatorskie systemy wyszukiwania awarii – wycieków oparte są również na wykorzystaniu zjawisk akustycznych, jakie towarzyszą wyciekom wody z rury do gruntu. W tej technologiach wykorzystuje się rejestracja szumów i transmisje danych. Czujniki akustyczne są w zasadzie takie same, ale używana jest zdalna transmisja danych (bezpośrednia transmisja GSM/GPRS z czujnika zabudowanego na hydrancie nad- lub podziemnym  lub zasuwy do bazy danych, lub transmisja z podziemnego rejestratora przez radio do komputera). Rozmieszczenie na sieci wodociągowej nie podzielonej na strefy pomiarowe. Wyznaczenie stref lokalizacji (w zależności od liczby posiadanych rejestratorów akustycznych). Masowe rejestrowanie akustyczne umożliwia natychmiastową lokalizację wycieków i pozwala sprawdzać sieć „po kawałku”. Masowe zastosowanie rejestratorów skutkuje imponującymi wynikami.

  Najnowsze technologie rejestracji i GPRS pozwalają wprowadzić elastyczny, szybki  i tani system monitorowania wycieków. Łatwo przenoszone urządzenia pozwalają na stałe lub długookresowe rozmieszczanie oraz inne elastyczne zastosowania. Ulepszone przetwarzanie i zdalne programowanie  do ciągłego monitorowania  (np. co 15 minut, co godzinę)

  System do kontroli akustycznej z funkcją nagrywania dźwięków i korelacją. Precyzyjna korelacja na podstawie nagranych dźwięków i informacji o rurze.

  Naturalne metody oczyszczania wód deszczowych z węglowodorów oraz wspomagania ich lokalnej infiltracji za pomocą aquasyntetyku.
  Grzegorz Markiewicz, Konvers Sp. z o. o.
  14:45
  15:00
  Przerwa kawowa
  15:20
  15:35
  Sesja IV: SPECYFIKA GMIN OKOŁOMETROPOLITALNYCH
  MODERATOR SESJI - Andrzej Osiński, RETENCJAPL Sp. z o. o.
  Benchmarking dla małych i średnich firm.
  Marta Wojnowska, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
  15:35
  15:50
  Koszty infrastrukturalne systemu osadniczego.
  dr arch. Tomasz Majda, Towarzystwo Urbanistów Polskich
  15:50
  16:05
  Rozwój systemów wod-kan a eksploatacja z wykorzystaniem synergii.
  Marta Bis, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach
  16:05
  16:20
  Problemy gminy związane z urbanizacją i rozwojem demograficznym.
  Tomasz Drozdowski, Urząd Gminy Wejherowo
  16:20
  16:35

  W referacie poruszona zostanie problematyka rozwoju i eksploatacji systemów wod-kan w gminie okołomiejskiej, zmieniającej w krótkim czasie swój charakter z rolniczego na mieszkaniowy. Przedstawiony zostanie dwutorowy model rozwoju infrastruktury w gminie, wskazane zostaną główne problemy bieżącej eksploatacji sieci dotykające gminę o dużej dynamice wzrostu liczby mieszkańców.

  Oficjalne zakończenie konferencji
  17:00
  17:15
  GALA WIECZORNA z okazji jubileuszu Wodociągu Mareckiego (uczestnictwo w Gali wymaga wcześniejszej rejestracji)
  20:00
  02:00

  Honorowym Partnerem wydarzenia EKOGMINA 2019 jest Wodociąg Marecki, organizujący w dniu 6 czerwca (po części konferencyjnej) spotkanie jubileuszowe z okazji 20-lecia istnienia spółki.

  Uczestnictwo w gali jubileuszowej objęte jest dodatkową opłatą oraz koniecznością zgłoszenia chęci udziału w formularzu rejestracyjnym konferencji.

  FORMULARZ REJESTRACYJNY

Partnerzy

 • Patron honorowy

  • logo_ministerstwa_gospodarki_morskiej_i_zeglugi_srodladowej-svg
  • logo-not
  • herb-z-opisem
  • logonew_pzits
 • Patronat medialny

  • logo-pt
  • inzynieria-com
  • terazsrodowisko_pole
  • kierunek_wodkan_poziom
  • logo_portal_otwarty
  • seidel-logo
  • logo_nowe_sozosfera

Prelegenci

l-wolska

prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska

Gdański Uniwersytet Medyczny

Rada programowa
heidrich_new_small-2

prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich

Politechnika Warszawska

Rada programowa
jacek-makinia

prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

Politechnika Gdańska

Rada programowa
andrzej_staniszewski

dr inż. Andrzej Staniszewski

BIOPRO Sp. z o. o.

Rada programowa
osinski_3

Andrzej Osiński

RETENCJAPL Sp. z o.o.

Rada programowa
anna-czyzewska

Anna Czyżewska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pawelspecjalski-2

Kajetan Paweł Specjalski

Wodociąg Marecki Sp. z o. o.

asikorska

dr Agata Sikorska

Rada Ochrony Czystości Atmosfery

bujny-jedrzej-28x18-ok

dr Jędrzej Bujny

SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k

img_9828-fotka-marta-bis

Marta Bis

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach

DSC_4820

prof. ndz. dr hab. inż. Marek Gromiec

Politechnika Warszawska

prof-dr-hab-inz-tomasz-heese-3

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Politechnika Koszalińska

wojtowicz_kwadrat-584x460

Andrzej Wójtowicz

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

wojnowska

Marta Wojnowska

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

majda

dr arch. Tomasz Majda

Towarzystwo Urbanistów Polskich

michalska

dr n. med. Małgorzata Michalska

Gdański Uniwersytet Medyczny

fratczak

Wojciech Frątczak

Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

katarzyna-pikula

dr inż. Katarzyna Pikuła

Politechnika Koszalińska

gtomaszewski

Grzegorz Tomaszewski

DS Consulting Sp. z o. o.

marek-szatkowski-2

Marek Szatkowski

WESTRAND Sp. J.

dariusz-welna_cut

Dariusz Wełna

Jacobi Carbons Sp. z o. o.

janreiniergosker

Jan Reinier Gosker

Jacobi Carbons Sp. z o. o.

tomasz_gromiec2

Tomasz Gromiec

Europejska Fundacja Ekologiczna

krzysztof-filipek-2

Krzysztof Filipek

ekspert RETENCJAPL Sp. z o. o.

malik_robert-2

Robert Malik

Ecol-Unicon Sp. z o. o.

cezaryzaleski2

Cezary Załęski

Wodociąg Marecki Sp. z o. o.

jerzy-zaczynski-2

Jerzy Zaczyński

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o.

zalewski-jacek-2

Jacek Zalewski

RETENCJAPL Sp. z o.o.

grzegorz_markiewicz-2

Grzegorz Markiewicz

Konvers Sp. z o. o.

tdrozdowski

Tomasz Drozdowski

Urząd Gminy Wejherowo

f_piechurski

dr inż. Florian Grzegorz Piechurski

Politechnika Śląska

wroblewski

Jakub Wróblewski

Politechnika Warszawska

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178