EKOGMINA 2019

5-6 czerwca

Zapraszamy!

EKOGMINA 2019 - II Forum Praktyków

EKOGMINA to wyjątkowe forum branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. Celem konferencji jest stworzenie skutecznej platformy wymiany doświadczeń w zakresie metod stosowanych w projektach wod-kan w polskich miastach i gminach. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonawców i przedsiębiorców branży sanitarnej.

Więcej o konferencji

Program

 • Dzień 1 – WARSZTATY
 • Dzień 2 – KONFERENCJA
 • 5 czerwca 2019
  Rejestracja uczestników
  11:15
  12:00

  Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wybranie jednego z poniższych bloków tematycznych. Liczba miejsc ograniczona.

  BLOK WARSZTATOWY I - Optymalizacja kosztów eksploatacji i jej wpływ na korekty taryf
  Grzegorz Tomaszewski - DS Consulting, Andrzej Osiński - RETENCJAPL,
  12:00
  16:00

  UCZESTNICY:

  Warsztat skierowany jest do małych i średnich firm wodociągowych, odpowiedzialnych za zarządzanie strukturą i poziomem kosztów operacyjnych oraz dla przedstawicieli JST.

  CEL:

  Warsztaty umożliwią wymianę najlepszych praktyk specjalistów przygotowujących budżety operacyjne oraz realizujących zadania eksploatacyjne.
  Wprowadzenie 3-letniej perspektywy funkcjonowania wniosków taryfowych, jak również obserwowane zmiany w uwarunkowaniach rynkowych prowadzenia działalności wod-kan, skłaniają do refleksji nad optymalizacją kosztów działalności i rozważań nad zasadnością wniosków o skrócenie czasu obowiązywania aktualnej taryfy.
  SZCZEGÓŁOWY OPIS:

  Na koszty operacyjne wpływa zarówno charakterystyka posiadanego na terenie funkcjonowania operatora wod-kan systemu, jak i zakładany standard jakości usług i utrzymania infrastruktury.

  Czy przedsiębiorstwa wodociągowe mają pełny wpływ na kształtowanie poziomu kosztów? Warsztaty rozpoczną się omówieniem konstrukcji wniosku taryfowego, ze wskazaniem praktycznych przykładów ich ustalania. Szczególnym polem zainteresowania będzie specyfika kosztów działalności wod-kan.

  Jednym z elementów wpływających na poziom kosztów jest energochłonność w eksploatacji systemów wodociągowo- kanalizacyjnych. W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną wybrane doświadczenia w tym zakresie.

  Doświadczenia ostatnich miesięcy zwiększają przeświadczenie o rosnącej roli opłat za usługi wodne. Wpływ na wielkość wymiaru opłat uiszczanych do Wód Polskich ma w praktyce waga i jakość pomiarów, kampanii pomiarowych i monitoringu. Eksperci oraz uczestnicy wymienią m.in. doświadczenia na temat możliwego wpływu wdrożenia zdalnych odczytów wodomierzy na finanse spółki wodociągowej oraz ocenę świadczonej usługi i omówią inne sposoby optymalizacji.

  Poruszona zostanie także kwestia zadań specjalnych wodociągów gminnych oraz ich wpływ na zakres i jakość usług, jak również na ceny w taryfach wod-kan.
  W trakcie warsztatów eksperci zaprezentują wpływ działalności inwestycyjnej na poszczególne składowe kosztów utrzymania systemu wod-kan oraz wspólnie z uczestnikami omówią, jak skalkulować ich przewidywane wartości.

  Wybrane doświadczenia praktyczne operatorów, związane z optymalizacją kosztów operacyjnych powinny skłonić uczestników do dyskusji i porównań, w tym z wykorzystaniem danych benchmarkingowych.

  BLOK WARSZTATOWY II - Ocena zagrożeń zanieczyszczeń środowiska: woda-ścieki-odory
  Wojciech Frątczak, dr inż. Katarzyna Pikuła, dr Jędrzej Bujny, prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska, dr Małgorzata Michalska, dr Agata Sikorska, dr inż. Andrzej Staniszewski
  12:00
  16:00

  UCZESTNICY:

  Warsztat skierowany jest do osób/jednostek odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego, jak również prawną wiedzę w zakresie wpływu odorów na środowisko i zdrowie i w tym także osób odpowiedzialnych za dobór, modernizację, utrzymanie technologii, założeń operacyjnych dla rozwoju oraz eksploatacji systemów, a także podejmujących kluczowe decyzje w zakresie powstających projektów, negocjacji środowiskowych w urzędach miast i gmin w zakładach komunalnych wod-kan i zakładach utylizacji odpadów.

  CEL:

  Zapoznanie uczestników z zagadnieniami zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych występujących w fazie projektowania, nadzoru nad inwestycją i eksploatacją, obszarów prawnych zwłaszcza przy braku ustawy odorowej oraz zagrożeń wynikających z bezpieczeństwem dostaw wody.

  SZCZEGÓŁOWY OPIS:

  Warsztaty zbudowane są z trzech zasadniczych części, powiązanych z sobą i ewoluujących w trakcie praktycznych zadań uczestników:
  WODA – dotyczy dwóch obszarów tematyki:

  • bezpieczeństwa dostaw wody oraz zagadnień ochrony i kształtowanie zasobów wodnych,
  • zagadnień związanych z rekultywacją zbiorników wodnych, w trakcie których na przykładach i ćwiczeniach omówione zostaną metody tworzenia harmonogramu do właściwego zaplanowania rekultywacji.

  ŚCIEKI– poruszona zostanie problematyka „wyzwań” dla oczyszczalni ścieków, zakładów komunalnych, które wynikają zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, a będącymi w obszarze zainteresowania uregulowań prawnych w Europie.

  ODORY – część bezpośrednio związana z gospodarką wodno-kanalizacyjną czy też zagospodarowania odpadów oraz ich przetwarzania w gminach, zakładach komunalnych, RIPOK, ZUOS, oczyszczalniach ścieków. Poruszone zostaną na przykładach zagadnienia dotyczące:

  • praktycznego podejścia do prawnych zagadnień „w świecie” bez obowiązującej ustawy odorowej,
  • rozpoznawania różnych zagrożeń odorowych i sposobów ich ograniczenia w przedsiębiorstwie, gminie,
  • sposobów zarządzania jakością powietrza.

  W trakcie warsztatów, dzięki połączeniu krótkich prezentacji omawiających kolejne zagadnienia oraz dyskusji i praktycznych sesji, każdy uczestnik zyska cenną wiedzę w zakresie samodzielnej oceny i rozpoznania możliwych zagrożeń (w tym sposobów ich ograniczenia) w przypadku bieżącej eksploatacji, skarg związanych z działalnością, czy też decyzji inwestycyjnych, w trakcie których należy przewidzieć i ocenić możliwe scenariusze rozwojowe.

 • 6 czerwca 2019
  Rejestracja uczestników
  8:15
  9:00
  Oficjalne rozpoczęcie konferencji
  9:00
  9:15
  SESJA I - ROZWÓJ SYSTEMÓW WOD-KAN W GMINACH – aspekty realizacji projektów rozwojowych
  Rozwój systemu wodociągowo- kanalizacyjnego w Markach - ewolucja wskaźników i efektów.
  Kajetan Paweł Specjalski, Wodociąg Marecki Sp. z o. o.
  Gospodarowanie wodą w miastach w aspekcie zmian klimatu.
  Anna Czyżewska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Układy technologiczne oczyszczalni – dostosowanie do wymaganych parametrów.
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, Politechnika Warszawska
  Utrzymanie i modernizacje - zamiana pompowni na tłocznię – efekty po 3 latach.
  Jerzy Zaczyński, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej
  Panel dyskusyjny
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, Politechnika Warszawska
  Przerwa kawowa
  11:15
  11:30
  Sesja II: SPECYFIKA GMIN OKOŁOMETROPOLITALNYCH
  Benchmarking dla małych i średnich firm.
  Marta Wojnowska, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
  Rozwój systemów wod-kan a eksploatacja z wykorzystaniem synergii.
  Marta Bis, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach
  Problemy gminy związane z urbanizacją i rozwojem demograficznym.
  Tomasz Drozdowski, Urząd Gminy Wejherowo
  Panel dyskusyjny
  Andzrej Osiński, RETENCJAPL Sp. z o. o. oraz Kajetan Paweł Specjalski, Wodociąg Marecki Sp. z o. o.
  Przerwa na lunch
  13:00
  14:00
  Sesja III: EKSPLOATACJA SYSTEMÓW WOD-KAN – dobre praktyki obsługi systemów
  Gospodarka w obiegu zamkniętym.
  dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. nadzw., Politechnika Warszawska
  Gospodarka osadowa w nowoczesnej gminie.
  Andrzej Wójtowicz, Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
  Możliwości budowy systemu wykrywania awarii w celu obniżenia strat rzeczywistych wody w sieci.
  Florian Piechurski, Politechnika Śląska
  Eksploatacja zbiorcza - kiedy i jakie przynosi korzyści.
  Mariusz Szostek, Ecol-Unicon Sp. z o. o.
  Panel dyskusyjny
  prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia
  Przerwa kawowa
  15:30
  15:45
  Sesja IV: ŚRODOWISKO NATURALNE – inwestycja rozwojowa gmin
  Zwalczanie uciążliwości zapachowych z perspektywy przedsiębiorstw wod-kan.
  dr Jędrzej Bujny, SMM Legal
  Zagrożenia odorowe i ich wpływ na zdrowie człowieka w małych i średnich gminach.
  prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska, Gdański Uniwersytet Medyczny
  Nowe standardy i wyzwania w utrzymaniu czystości powietrza w gospodarce komunalnej.
  dr Agata Sikorska, Rada Ochrony Czystości Atmosfery
  Rekultywować czy chronić – zasady podejmowania decyzji rekultywacji jezior.
  prof. dr hab. Tomasz Hesse, Politechnika Koszalińska
  Panel dyskusyjny
  prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska, Gdański Uniwersytet Medyczny
  Oficjalne zakończenie konferencji
  17:30
  17:45
  GALA WIECZORNA z okazji jubileuszu Wodociągu Mareckiego (uczestnictwo w Gali wymaga wcześniejszej rejestracji)
  20:00

Partnerzy

 • Patronat medialny

  • terazsrodowisko_pole
  • kierunek_wodkan_poziom
  • logo_portal_otwarty
  • seidel-logo
  • logo_nowe_sozosfera

Prelegenci

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178