Zobacz poprzednie edycje

Ekogmina 2023

Mottem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy”. Obecna sytuacja geopolityczna, a także kryzys związany ze zmianami klimatu w ciągu kolejnych lat będą stanowić wyzwanie nie tylko dla rządów ale również dla samorządów i gmin. Dlatego na kwestię bezpieczeństwa ekologicznego uczestnicy konferencji będą mogli spojrzeć z trzech istotnych perspektyw.

 

Pierwszy dzień podzielony został na trzy sesje tematyczne:

  • Bezpieczeństwo i ochrona zasobów wodnych: sesja, w trakcie której poruszymy tematy związane z bezpieczeństwem i zmianami w zarządzaniu usługami wodno-kanalizacyjnymi wynikającymi zarówno ze zmian geopolitycznych, klimatycznych oraz technologicznych;

  • Bezpieczeństwo energetyczne i GOZ w działalności wod-kan: sesja, w trakcie której dyskutować będziemy o podejściu gmin do zarządzania wodą, ściekami oraz osadami i odpadami w obszarze zagadnień technologicznych, ekonomicznych oraz energetyki rozproszonej i ekologii;

  • Zarządzanie i uwarunkowania finansowo-prawne bezpieczeństwa ekologicznego gminy: sesja w czasie której pochylimy się nie tylko nad kompetencjami gmin w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego ale także podejmiemy temat sposobów skutecznego rozwoju gminy poprzez finansowania inwestycji w tym ich pozyskiwania i wykorzystywania.

Drugi dzień konferencji poświęcimy zagadnieniom radzenia sobie z odorami i substancjami toksycznymi w zakładach komunalnych. 

Ekogmina 2021

Czwarta edycja Forum Praktyków branży wod-kan EKOGMINA 2021 za nami. Chcemy się z Państwem podzielić kilkoma słowami podsumowania tych dwóch dni. Podczas tegorocznego Forum Ekogmina zgromadziliśmy około 150 uczestników zarówno stacjonarnie, jak i n a platformie streamingowej. Wysłuchaliśmy 17 prelekcji a we wszystkich dyskusjach udział wzięło łącznie 24 prelegentów ze świata nauki i branży wod-kan a także przedstawicieli władz samorządowych.

„Nad programem pracowaliśmy razem z Radą Programową i wierzę, że udało nam się spojrzeć na temat wody w gminach nie tylko pod kątem rozwiązań ściśle technologicznych, ale także pochylić się nad kwestiami znaczenia retencji wody w kontekście zmian klimatu oraz, co szczególnie interesujące dla samorządów, pokazać jak skutecznie finansować zielono-niebieską infrastrukturę i jak prowadzić edukację w tym zakresie” – powiedział Jacek Falkowski, prezes spółki BIOPRO, organizatora Ekogminy.

 

Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że woda to jeden z najcenniejszych zasobów, jakie mamy. Cenniejszy tym bardziej, że zaczyna nam tej wody brakować. Dla wielu to wciąż zaskakujące – środkowoeuropejski kraj, jakim jest Polska ma bilans wodny zbliżony do pustynnego Egiptu. Z jednej strony słyszymy o apelach gmin, by gromadzić deszczówkę i nie podlewać ogródków wodą z kranu a z drugiej walczymy z powodziami i lokalnymi podtopieniami. To efekty niepokojących zmian klimatu ale też postępującej na ogromną skalę choroby współczesnych miast – „betonozy”.

 

Gminna woda dla klimatu – hasło przewodnie naszego spotkania – to pokłosie zmian i zjawisk, jakie obserwujemy w naszych miastach i gminach. W trzech sesjach tematycznych na temat wody spojrzeliśmy całościowo. W sesji technologicznej przyjrzeliśmy się bliżej nowoczesnym rozwiązaniom w gospodarce wodno-ściekowej na przykładach konkretnych inwestycji z Mrągowa czy Grodziska Mazowieckiego. Poznaliśmy również praktyczne wskazówki i nowe rozwiązania przy modernizacjach obiektów oczyszczania i pompowania wód. Punkt ciężkości w sesji klimatycznej położyliśmy na temacie retencji wód opadowych i ogromnego znaczenia małej retencji dla gmin. Z racji tego, że spotkaliśmy się w Gdańsku, przejrzeliśmy się również biologicznej kondycji Morza Bałtyckiego: „Bałtyk nie jest najbardziej zanieczyszczonym morzem na świecie. Bałtyk się zmienia po raz piąty w swojej krótkiej historii, tym razem za sprawą człowieka. I musimy się przyzwyczaić do tego nowego Bałtyku” – mówił podczas prelekcji prof. Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

 

W sesji dotyczącej finansowania i edukacji, nasi eksperci podnieśli tematy nie tylko związane z kompetencjami przyszłości i znaczeniu edukacji, jak na przykład „ambasador zero waste”, ale również duże zaciekawienie wzbudziły źródła skutecznego finansowania inwestycji niebiesko-zielonej infrastruktury, jak je pozyskiwać i wykorzystywać.

 

Sesje plenarne zamknęła debata z udziałem moderatorów sesji tematycznych: prof. Krzysztofa Czerwionki (Politechnika Gdańska), Agnieszki Spodziei (BOŚ Bank), Marzeny Sobczak (Urząd Marszałkowski w Gdańsku) oraz ekspertów dr Andrzeja Staniszewskiego (BIOPRO), Magdaleny Markiewicz (SAUR Polska) a także Kajetana Specjalskiego (Wodociąg Marecki).

 

„Zdecydowanie zauważamy spadek zużycia wody i zmianę podejścia i świadomości mieszkańców. 15 lat temu przeciętnie gdańszczanin zużywał 140 litrów wody, obecnie zbliżamy się do 100 litrów na mieszkańca. Jest to nieco więcej niż średnia krajowa, ale też trzeba pamiętać, że Gdańsk to miejscowość turystyczna, więc te mierniki będą inne. Na mniejsze zużycie wpływ ma nie tylko rozwój technologii – energo- i wodo oszczędne pralki i zmywarki, ale też wspomniana świadomość – krótsze prysznice, podlewanie ogrodów wodą szarą, brak cieknących w nieskończoność kranów – to wszystko ma znaczenie” – mówiła Magdalena Markiewicz z SAUR Polska.

 

„Istotnym wnioskiem, jaki płynie do mnie po dzisiejszym spotkaniu jest zauważenie ogromnej zależności działań człowieka związanych z ochroną środowiska i egzystencji poszczególnych ekosystemów. Bardzo dotknął mnie wykład profesora Węsławskiego, który właśnie dobitnie pokazał, że nie do końca przemyślane działania związane z retencją w postaci dużych zbiorników na rzekach potrafią doprowadzać do wzmożonej eutrofizacji Morza Bałtyckiego, co się wiąże z potężnymi zakwitami sinic. – mówił w podsumowaniu Jacek Falkowski, prezes BIOPRO – właśnie dlatego dostrzegam ogromną wartość takich spotkań. Przez wymianę wiedzy i doświadczeń wierzę, że będziemy lepiej przygotowani, by sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska i stawiać czoła kolejnym zmianom klimatycznym.

Ekogmina 2020

W pierwszej sesji w cieniu pandemii poruszane zostały tematy dotyczące bieżącej eksploatacji oraz jej prowadzenia w czasie kryzysu na przykładzie badań i doświadczeń w Europie, które przedstawiła pani Klara Ramm z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Zostały również wypunktowane przez prof. Krzysztofa Czerwionkę najważniejsze założenia dotyczące utrzymania pracy systemów wod-kan w małych i średnich gminach, a  przykładem praktycznym takiego działania było wystąpienie dyrektora Dariusz Rohde, który przedstawił sposoby organizacji działań w małej zlewni i oczyszczalni ścieków dla Spółki Komunalnej w Gniewinie.

 

 

Tematy wystąpień również tych prowadzonych zdalnie miały na celu zwiększyć wiedzę, a przede wszystkim wywołać dyskusję na temat działań właśnie w małych i średnich gminach, dlatego też podczas sesji dotyczącej rozwoju mecenas Jędrzej Bujny poruszył aktualne zmiany prawa budowlanego i jego wpływu na działania i decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie wod-kan. Wstępem do sesji środowiskowej było wystąpienie pani Anny Czyżewskiej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie przedstawione zostały sposoby wykorzystania programów finansowania inwestycji z obszaru zmian klimatu prowadzonych przez NFOŚiGW.

Tematy z obszaru branży wod-kan w pierwszej sesji stanowiły platformę wymiany doświadczeń praktycznych podczas gdy sesja środowiskowa wskazywała już na skutki podejmowanych decyzji i bezpośrednich powiazań pomiędzy technologią, a środowiskiem naturalnym, a co za tym idzie obserwowanym zmianom klimatu.

 

 

Podczas sesji środowiskowej podzielonej na trzy części tj. Czyste Powietrze, Czysta Woda i Czysta Ziemia, wskazane zostały przykłady oddziaływania zakładu komunalnego czy inwestycji z branży wod-kan na zdrowie człowieka i środowisko naturalne, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy przedsiębiorstwa, a nawet całej gminy. Pani profesor Lidia Wolska z Zakładu Toksykologii Środowiska wskazała jakie działania w gminie mają bezpośredni wpływ na zdrowie i środowisko naturalne, a praktyczne działania wskazane zostały przez pana Marcina Chełkowskiego i Andrzeja Sobolaka, którzy w swoich wystąpieniach zobrazowali prawidłowe i skuteczne działania bezpośrednie w przedsiębiorstwie czy gminie np. sposoby zbierania i przetwarzania odpadów czy też osadów ściekowych wraz ze skazaniem miejsc w których powstają odory czy odcieki mające w konsekwencji wpływ na stan środowiskowy w gminie. A gminy to także zbiornik wodne, jeziora, stawy, podczas sesji prof. Tomasz Heese podniósł temat usług ekosystemów wód powierzchniowych, dzięki którym jest możliwy zrównoważony rozwój w gminie, a wskazania działań w wystąpieniu były dla nich wytycznymi konkretnych działań. Należy podkreślić że temat ten poruszany został podczas konferencji Ekogmina 2020 po raz pierwszy w Polsce i stanowi punk wyjścia do dalszych działań i dyskusji zwłaszcza, iż podczas wystąpienia pana Huberta Kacprzyka z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie dowiedzieliśmy się jak wygląda tzw. „mapa drogowa” przygotowań do rekultywacji zbiornika wodnego na przykładzie Zalewu Nowohuckiego, który przygotowywany jest z wiodącym przesłaniem właśnie wykorzystania usług ekosystemów.

Sesja środowiskowa zakończona została podpisaniem się uczestników konferencji pod Manifestem Klimatycznym, którego główne tezy powinny stanowić dla branży wod-kan odniesienie do podejmowanych decyzji inwestycyjnych czy technologicznych, a dla nas wszystkich stanowić refleksję w pracy i działaniach codziennych.

Ekogmina 2019

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków to jedno z najważniejszych zadań, które spoczywają na samorządach. Właściwa i efektywna eksploatacja systemów wod-kan oznaczają czystą i zdrową wodę w kranie, brak odorów, prawidłowe oczyszczanie ścieków i niską awaryjność systemu. Nie jest to proces ani prosty ani tani, a mniejsze samorządy mogą napotykać na wiele problemów. Jest jednak konieczny, by sprostać wymaganiom mieszkańców, coraz rzadziej akceptujących niską jakość usług komunalnych – zwraca uwagę spółka BIOPRO, organizator konferencji EKOGMINA.

 

Dzisiaj zarządzanie systemami wod-kan w niczym nie przypomina tego, jak pracowało się w wodociągach 15-20 lat temu. Bez wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, wdrożenia monitoringu sieci, narzędzi GIS, zdalnych odczytów wodomierzy nie da się optymalizować eksploatacji, a tym samym osiągać zadowalających efektów i satysfakcji klienta. Coraz większe znaczenie odgrywają dziś podmiotyoferujące konsulting i wiedzę na temat optymalizacji procesu utrzymania nowo wybudowanych systemów i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych – mówi Andrzej Osiński, członek rady programowej konferencji EKOGMINA 2019.

Ekogmina 2018

Konferencja EKOGMINA 2018 – wydarzenie, podczas którego eksperci i praktycy będą mogli wymienić się doświadczeniami z realizacji projektów w sektorze wodno-kanalizacyjnym już za dwa tygodnie – przypomina pomysłodawca i organizator spotkania.

W trakcie Konferencji specjaliści z branży wod-kan będą próbowali odpowiedzieć na wiele pytań. Wśród nich pojawią się na pewno takie jak te poniżej. „Jak ocenić sprawność systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w polskich gminach i jak uchronić się przed zagrożeniami wynikającymi z jego nieprawidłowości?”.

– EKOGMINA to okazja do wymiany wiedzy i opinii praktyków oraz ekspertów polskiej branży wodno-kanalizacyjnej. Będziemy dzielić się doświadczeniami w oparciu o rzeczywiste realizacje w gminach oraz dyskutować o mocnych i słabych stronach dzisiejszych technologii. Wszystko po to, by wspólnie wypracować listę najlepszych praktyk w tym sektorze – wyjaśnia Andrzej Osiński, ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, prelegent konferencji EKOGMINA 2018.

Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych podczas konferencji organizator wymienia problematykę jakości obsługi i utrzymania systemu wodno-kanalizacyjnego, aspekty skutecznej eksploatacji, ocenę stanu inwentaryzacji sieci w gminach oraz monitoring i zarządzanie danymi. Konferencja obejmie także dyskusję nad stanem środowiska, w tym o zagrożeniach wynikających z braku wody pitnej oraz zanieczyszczeń zbiorników wodnych.

 

Pierwsze Forum Praktyków otwiera cykl konferencji EKOGMINA, które mają zwrócić uwagę na potrzebę wymiany wiedzy między gminami, wykonawcami i naukowcami w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Na spotkaniach nie tylko będzie można zaktualizować wiedzę techniczną, ale i poznać praktyczne rozwiązania dotyczące zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną.

KONTAKT

Dorota Jucewicz

Event Manager

dorota.jucewicz@biopro.pl

+48 730 033 796

 

Olga Długokęcka

Media i Promocja

olga.dlugokecka@biopro.pl

+48 605 721 555