NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  udzielił patronatu honorowego konferencji EKOGMINA – III Forum Praktyków.

 

Jak napisał w liście do nas, tematyka konferencji jest zbieżna z działalnością NFOŚiGW i porusza kluczowe aspekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Spotkanie które dedykowane jest głownie małym i średnim gminom, gdzie kwestie gospodarki wodno-ściekowej mają duże znaczenie, zarówno dla samorządów, jak i dla eksploatatorów. Spotkanie różnych środowisk zajmujących się tą tematyką niewątpliwie prowadzi do lepszej współpracy i rozwiązywania problemów w tym zakresie, a wymiana doświadczeń może mieć wpływ na poprawę jakości usług dla mieszkańców.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 roku, w okresie przemian ustrojowych, jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachowując swój wyjątkowy charakter w skali świata, Narodowy Fundusz od 30 lat nieprzerwanie pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa. Dzięki stabilnym przychodom, kompetentnym i doświadczonym kadrom oraz wypracowanym formom współpracy z beneficjentami, NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w tej sferze.

 

Z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są różnorodne inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Dotychczas NFOŚiGW przeznaczył ponad 102 mld zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z czego 55 mld zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie podpisano prawie 52 tys. umów z beneficjentami. Wspierając konsekwentnie ekorozwój Polski, Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne.

 

W sektorze finansów publicznych NFOŚiGW jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię. Narodowy Fundusz to Instytucja Wdrażająca dla I i II osi priorytetowej unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego zasadniczym celem jest wspieranie gospodarki efektywnie i przyjaźnie wykorzystującej zasoby środowiska, na które przeznaczono 4,8 mld euro.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

Tel. (+48-22) 45 90 100

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

 

Powrót

TAK BYŁO PODCZAS IV FORUM EKOGMINA 2021!

 

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO!

 

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager