130 uczestników, 17 patronatów i partnerów, 31 prelegentów – druga edycja konferencji EKOGMINA zgromadziła szerokie grono praktyków, ekspertów i naukowców, debatujących o problemach i wyzwaniach branży wod-kan w małych i średnich gminach. Kluczowym celem konferencji jest stworzenie skutecznej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie sprawdzonych metod i rozwiązań w projektach wod-kan. Wnioskując po opiniach uczestników, jesteśmy przekonani, że ten cel udało się już po raz drugi zrealizować. Wydarzenie odbyło się 5-6 czerwca w Jachrance, g. Serock.

 

W konferencji udział wzięli decydenci przedsiębiorstw wodociągowych, przedstawiciele firm, oferujących nowoczesne rozwiązania do zarządzania wodociągami, specjaliści z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, przedstawiciele PGW „Wody Polskie” z RZGW w Warszawie, firmy doradcze oraz eksperci inżynierii sanitarnej z najlepszych uczelni technicznych w kraju.

 

Pierwszy dzień poświęcony był części warsztatowej. Tego dnia odbyły się 2 warsztaty: „Optymalizacja kosztów eksploatacji i jej wpływ na korekty taryf” oraz „Ocena zagrożeń środowiska: woda-ścieki-odory”, które były bardzo bogatym merytorycznie wprowadzeniem do całodniowej konferencji następnego dnia.  Oba warsztaty spotkały się z pozytywnym odbiorem uczestników, aktywną dyskusją i wymianą doświadczeń. Konkluzje w obu grupach były spójne – potrzebna jest wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń – dobre praktyki warto powielać!

 

Konferencja, która odbyła się następnego dnia, podzielona została na 4 sesje tematyczne. Pierwsza sesja dotycząca rozwoju systemów wod-kan w gminach pod moderacją prof. dr hab. inż. Zbigniewa Heidricha była okazją do posłuchania między innymi o pozytywnych doświadczeniach rozwojowych Wodociągu Mareckiego. Wystąpienie Dyrektora Kajetana Pawła Specjalskiego pokazało 20-letni rozwój przedsiębiorstwa wodociągowego, które rozrastało się wraz z rozwojem gminy Marki. W sesji tej podjęte zostały również bardzo ważne zagadnienia dotyczące integracji zarządzania kanalizacją sanitarną i wodami opadowymi (wystąpienie Jacka Zalewskiego z Retencjapl), a także tematy związane z układami technologicznymi oczyszczalni oraz energochłonnością w eksploatacji systemów wod-kan. Bardzo ciekawe i praktyczne doświadczenia dotyczące utrzymania i modernizacji układów pompowych i tłoczni przedstawił uczestnikom pan Jerzy Zaczyński z Dąbrowskich Wodociągów.

Druga sesja konferencji poświęcona była środowisku naturalnemu, jako inwestycji rozwojowej gmin. Wyśmienite prowadzenie tej sesji przez prof. dr hab. n. chem. Lidię Wolską z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ciekawe grono prelegentów pozwoliło uczestnikom zapoznać się z zagadnieniami zagrożeń odorowych i wpływu ich na zdrowie człowieka, możliwościami prawnymi zwalczania uciążliwości odorowych oraz praktycznymi zastosowaniami filtrów i nowych rozwiązań neutralizacji odorów. Sesję kończyło interesujące wystąpienie prof. dr hab. inż. Tomasza Heese z Politechniki Koszalińskiej, dotyczące rekultywacji jezior.

 

Profesor Jacek Mąkinia poprowadził trzecią sesję konferencji, która poświęcona została dobrym praktykom eksploatacji systemów wod-kan. W trakcie tej sesji praktyczne doświadczenia z zakresu gospodarki osadowej w gminie zaprezentował między innymi Andrzej Wójtowicz, Prezes Wodociągów Słupsk, profesor Marek Gromiec omawiał zagadnienie dotyczące gospodarki w obiegu zamkniętym, a dr inż. Florian Piechurski zaprezentował możliwości budowy systemu wykrywania awarii w celu obniżenia strat rzeczywistych wody w sieci. O znaczeniu serwisu i eksploatacji oraz praktycznych doświadczeniach ekip serwisowych wskazujących częste zaniedbania eksploatacyjne opowiedział Robert Malik z Ecol-Serwis.

 

Ostatnia sesja konferencji poświęcona została specyfice gmin okołometropolitarnych. Moderator Andrzej Osiński wraz z prelegentami sesji zaprezentowali zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekową w gminach leżących wokół metropolii miejskich. W tej sesji swoje wystąpienia prezentujące doświadczenia gminy mieli między innymi: Marta Bis– Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz Tomasz Drozdowski z Urzędu Gminy Wejherowo. Ciekawe spojrzenie na rozwój gmin wokół miast przedstawił również Pan Tomasz Majda, prezentując zagadnienie kosztów infrastrukturalnych systemu osadniczego.

 

Konferencji EKOGMINA II Forum Praktyków towarzyszyła uroczysta gala zorganizowana przez Wodociąg Marecki, który był honorowym partnerem konferencji.

 

Honorowy patronat konferencji przyznały organizacje: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (NOT).

 

Pragniemy podziękować wszystkim partnerom branżowym konferencji – firmom: Jacobi Carbons, Sp. z o.o., Ecol-Unicon sp. z o.o., WESTRAND Sp. J, Europejska Fundacja Ekologiczna Sp. z o.o. oraz Konvers Sp. z o.o., a także patronom medialnym, które wsparły komunikację wydarzenia.

 

Do zobaczenia za rok!

 

 

Powrót

TAK BYŁO PODCZAS IV FORUM EKOGMINA 2021!

 

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO!

 

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager